El-Asleyn li’d-Dirâsât ve’n-Neşr/ ASLEIN STUDIES & PUBLICATION’da yayınlandı. (Doç. Dr. İsmail HANOĞLU)

Fakültemiz, Felsefe Bölümü hocalarından Doç. Dr. İsmail Hanoğlu’nun tahkik eseri, Ürdün’de Dr. Said Fûde’nin editörlüğünde, El-Asleyn li’d-Dirâsât ve’n-Neşr/ ASLEIN STUDIES & PUBLICATION’da iki cilt olarak yayınlandı. Tarihimizin kilometre taşlarından olan ünlü bilgin, Fahruddîn er-Râzî’nin (ö.1209) el-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme adlı bu eseri, gerek felsefe ve mantık ve gerekse pozitif bilimlere dair, dünya bilim/düşünce tarihinin en sistematik eserlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu eserin, dünyada ilk kez yayınlanması ve üniversitemizin ismiyle de dünya literatürüne girmesi dolayısıyla kayda değer bir yeri vardır. Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.